Susan Farrell December 02, 2019:  Updated Improved-Period-Close (markdown) [e7b2b01]
Darryl Winder December 02, 2019:  Updated Improved-Period-Close (markdown) [3cd74da]
Darryl Winder December 02, 2019:  Updated Improved-Period-Close (markdown) [63f9c11]
Darryl Winder December 02, 2019:  Updated Improved-Period-Close (markdown) [c8d9521]
Darryl Winder December 02, 2019:  Updated Improved-Period-Close (markdown) [06bebc4]
Darryl Winder December 02, 2019:  Updated Improved-Period-Close (markdown) [7ff0b93]
Darryl Winder November 20, 2019:  Updated Improved-Period-Close (markdown) [f802ac6]
Darryl Winder November 20, 2019:  Updated Improved-Period-Close (markdown) [348c830]
Darryl Winder November 20, 2019:  Updated Improved-Period-Close (markdown) [1ded9aa]
Darryl Winder November 20, 2019:  Updated Improved-Period-Close (markdown) [1540ae0]
Darryl Winder November 20, 2019:  Updated Improved-Period-Close (markdown) [33ac953]
Darryl Winder November 20, 2019:  Updated Improved-Period-Close (markdown) [93c995d]
Darryl Winder November 20, 2019:  Updated Improved-Period-Close (markdown) [e79acde]
Darryl Winder November 20, 2019:  Updated Improved-Period-Close (markdown) [be46686]
Darryl Winder November 20, 2019:  Updated Improved-Period-Close (markdown) [0592e4b]
Darryl Winder November 20, 2019:  Updated Improved-Period-Close (markdown) [894ec51]
Darryl Winder November 20, 2019:  Updated Improved-Period-Close (markdown) [93123f2]
Darryl Winder November 20, 2019:  Updated Improved-Period-Close (markdown) [df5640d]
Darryl Winder November 20, 2019:  Updated Improved-Period-Close (markdown) [31d706c]
Susan Farrell November 05, 2019:  Updated Improved-Period-Close (markdown) [3747f2a]
Darryl Winder November 05, 2019:  Updated Improved-Period-Close (markdown) [abfe6a6]
Darryl Winder November 05, 2019:  Updated Improved-Period-Close (markdown) [5725e85]
Darryl Winder November 05, 2019:  Updated Improved-Period-Close (markdown) [f411b6c]
Darryl Winder November 05, 2019:  Updated Improved-Period-Close (markdown) [f3e867e]
Darryl Winder November 05, 2019:  Updated Improved-Period-Close (markdown) [cfc1f30]
Darryl Winder November 05, 2019:  Updated Improved-Period-Close (markdown) [cb8c053]
Darryl Winder November 05, 2019:  Updated Improved-Period-Close (markdown) [cd82ef7]
Darryl Winder November 05, 2019:  Updated Improved-Period-Close (markdown) [f2814a2]
Darryl Winder November 05, 2019:  Updated Improved-Period-Close (markdown) [c54d968]
Darryl Winder October 24, 2019:  Updated Improved-Period-Close (markdown) [6ae9ea1]